MOSTY

Jsou hlavním oborem naší činnosti. Provádíme novostavby mostů na nových úsecích silnic, dálnic a železnic, rekonstrukce stávajících mostů, které spočívají v kompletní demolici původní mostní konstrukce a nahrazení novou, nebo rekonstrukce spočívající v opravách dílčích částí mostu.

Mostní stavby realizujeme z pozice generálního dodavatele pro obce, města, kraje, správy a údržby silnic, Ředitelství silnic a dálnic, Správu železnic.

Stavební práce provádíme vlastními kapacitami díky kvalifikovaným pracovníkům a strojnímu vybavení.

Vybrané realizace:

III/01011 Zápy, most ev. č. 01011-1 přes dálnici D10 před obcí Zápy

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Termín realizace: 11/2022 – 09/2023

Popis: Most se nachází v extravilánu v blízkosti městysu Zápy a převádí komunikaci III/01011 přes dálnici D10.

Demolice stávajícího mostu proběhla za úplné uzavírky dálnice D10. Nový most je tvořen monolitickými základy, opěrami a křídly. Ocelové nosníky byly osazeny za celkové uzavírky levého/ pravého pásu dálnice D10. Betonáž spřažené desky a příčníků proběhla bez omezení provozu dálnice.

Rekonstrukce mostu 0135-3 u Kyjic

Objednatel: Ústecký kraj

Termín realizace: 09/2022 – 08/2023

Popis: Most se nachází v extravilánu mezi obcemi Vrskmaň a Vysoká Pec a převádí komunikaci III/0135 přes čtyřprodovou silnici I/13.

V rámci realizace proběhla demolice, která zahrnuje odstranění stávající mostní konstrukce v celém rozsahu s výjimkou stávajících pilot. Nový most je spřažený ocelobetonový o 1 poli, založený hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Součástí stavby byla realizace přeložky vodovodu formou řízeného protlaku pod silnicí I/13.

Rekonstrukce mostu přes trať v ulici Sazečská

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 04/2022 – 10/2022

Popis: Předmětem stavby byla kompletní rekonstrukce mostu v intravilánu obsahující výměnu izolací, mostních závěrů, provedení nových monolitických říms a nové vozovkové souvrství v délce 100 m. Všechny viditelné plochy spodní i vrchní stavby byly celoplošně sanovány. V rámci rekonstrukce byla odstraněna levá krajní řada prefabrikovaných nosníků. Ostatní nosníky byly zachovány a sanovány. Byla kompletně odstraněna stávající vyrovnávací vrstva a byla nahrazena zcela novou železobetonovou deskou spřaženou s původní konstrukcí. Na obou nových římsách bylo provedeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m se svislou výplní městského typu. Na mostě byla vybudována nová technologická lávka, která slouží k převedení plynovodu přes železniční trať. Lávka je kotvená na pravé straně mostu v železobetonové římse. Byla zřízena provizorní samostatně stojící lávka pro převedení IS, během provádění přeložek plynovodu, kabelu DP 22 kV, veřejného osvětlení a sdělovacího kabelu T-Mobile

Strenice most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Termín realizace: 07/2022 – 11/2022

Popis: Cílem stavby byla oprava komunikace s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu a zkvalitnění technického stavu stávající silnice III/27225a v úseku opravy. Komunikační řešení je provedeno s ohledem na výškové a směrové uspořádání stávajícího stavu. V rámci výstavby byla provedena demolice stávajícího mostu a vybudována nová nosná konstrukce – železobetonový rám. Most je založen plošně. Dále byly provedeny hydroizolace, monolitické římsy, mostní zábradlí, zásypy na předpolích a dlažby z lomového kamene v korytě potoka a vozovky.

K Barrandovu lávka

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 02/2022 – 05/2022

Popis: Jednalo se o rekonstrukci stávající lávky – frézování asfaltových ploch, reprofilace vodorovných ploch sanační maltou, protikorozní ochrana ocelových konstrukcí vícevrstvým nátěrem, repase a PKO stávajícího zábradlí.

Uhříněves lávka

Objednatel: Hlavní město Praha

Termín realizace: 02/2022 – 09/2022

Popis: Lávka se nachází v intravilánu městské části Praha 22 – Uhříněves. Lávka pro pěší a cyklisty sestává z mostního objektu, propojujícího chodníku a odvodnění. Most je o jednom poli, s horní mostovkou, spřažený. Délka mostu je 33,5 m. Jedná se o integrovaný ocelobetonový rám s navazujícími rovnoběžnými železobetonovými křídly. V rámci stavby bylo doplněno veřejné osvětlení.

Chilská most

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 05/2021 – 10/2021

Popis: Rekonstrukce mostu spočívala ve výměně říms za nové monolitické s límcovým prefabrikátem, nového zábradlí na krajních římsách a dodání nových zábradelních svodidel na vnitřních římsách a zakrytí zrcátka kompozitním roštem.

Štěpařská lávka

Objednatel: TSK hl. m. Prahy, a.s.

Termín realizace: 09/2021 – 12/2021

Popis: Rekonstrukce lávky spočívala v sanaci spodní stavby a nosné konstrukce, odhalení kotevní oblasti a v kontrole kotev předpínací výztuže, odstranění mostního svršku a jeho nahrazení novým s výjimkou zábradlí, které bylo demontováno a po opravě mostovky namontováno. Byla provedena nová hydroizolace z NAIP s pečetící vrstvou, nová pochozí vrstva z LA, oprava trubiček odvodnění izolace, nové mostní závěry a sanace stávajících ložisek.

Kralupy n. Vltavou most

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Termín realizace: 04/2021 – 08/2021

Popis: Trvalý mostní objekt převádějící komunikaci II/101 přes Zákolanský potok. Konstrukce mostu je navržena jako monolitický rám. Spodní stavba je monolitická, založena na mikropilotových základech. Křídla jednotlivých opěr jsou monolitická, železobetonová částečně vetknutá do opěr a částečně založena na základových pasech. Na této stavbě jsme byli generální dodavatel.

Čáslav lávka

Objednatel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Termín realizace: 04/2021 – 10/2021

Popis: Konstrukce lávky, která převádí cyklostezku přes silnici I/38, je zvolena zejména s ohledem na její příznivé estetické působení se snahou minimalizovat požadavky na údržbu konstrukce při zajištění její dlouhodobé životnosti. Zvolená vzpěradlová konstrukce z předpjatého betonu vhodně využívá velké hloubky zářezu překračované komunikace a pro umístění a založení vzpěr využívá hornin zastižených v profilu zářezu. Nosná konstrukce je navržena jako spojitá, přímá, monolitická z předpjatého betonu o třech polích. Na této akci jsme dodávali kompletní monolitické konstrukce včetně předpínání.

Hořice most

Objednatel: SMP CZ, a.s.

Termín realizace: 07/2019 – 02/2021

Popis: Jedná se o 15 polový trámový most z prefabrikovaných nosníků se spřahující železobetonovou mostovkou. Opěry a pilíře jsou založeny na velkoprůměrových pilotách. Účelem mostu je převedení silnice I/35 přes pozemní komunikace (silnici III/3267, ulici Janákovu a účelovou cestu), železniční trať č. 041 (Hradec Králové – Turnov) a menší vodní tok Chvalinský potok. V rámci této akce jsme prováděli monolitické konstrukce spodní stavby.

D11 – Hradec Králové – Smiřice mosty

Objednatel: Metrostav Infrastructure a.s.

Termín realizace: 10/2019 – 11/2021

Popis: V rámci stavby bylo provedeno šest stavebních objektů. SO 201 – Most přes polní cestu v km 94,64; SO 203.1 – Most přes větev 5 v km 95,252; SO 220 – Most na silnici III/32438 v km 91,540; SO 222 – Most na místní komunikaci v km 92,956; SO 224 – Most na silnici III/3253 v km 96,899; SO 153.1.2 – Přístupy na pozemky P9.1 K.Ú. Světí. U všech objektů byly zhotoveny železobetonové monolitické konstrukce mostu včetně doplňujících konstrukcí a konstrukčních částí.

Rokycany lávka

Objednatel: Město Rokycany

Termín realizace: 02/2021 – 09/2021

Popis: Lávka pro pěší vedoucí přes řeku Klabavu. Pro stavbu nové lávky byla nutná demolice stávající ocelové lávky. Nosná konstrukce je tvořena příhradovou konstrukcí s dolní mostovkou. Spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami s hlubinným založení na mikropilotách. Byla zhotovena ocelová nosná konstrukce, která je tvořena jedním prostým polem o rozpětí 40,5 m, která byla na stavbu převezena a osazena v jednom kuse. Pochozí plocha mostovky byla opatřena přímopochozí izolací.

Za Rokytkou most

Objednatel: Městská část Praha 14

Termín realizace: 04/2020 – 12/2020

Popis: Stavba v intravilánu městské části Praha 14 – Kyje, most převádí místní komunikaci přes potok Rokytka. Nová nosná konstrukce je provedena z dodatečně předepnutých prefabrikovaných deskových nosníků uložených na vrubových kloubech. Zrekonstruovaný most leží na místě mostu původního. Most je založený na velkoprůměrových pilotách s využitím hluchého vrtání. Římsy jsou z monolitického železobetonu.

Trať Veselí nad Lužnicí– Doubí mosty

Objednatel: STRABAG Rail a.s.

Termín realizace: 04/2020 – 08/2022

Popis: Tato akce se týkala modernizace trati v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí, kde se stavělo 5 mostů (Most SO52-20-1, Most SO 52-20-03, Most SO 52-20-05, Most-nadjezd SO 52-22-03, Most-nadjezd SO 52-22-04, pro železniční trať. V rámci těchto objektů jsme prováděli monolitické nosné konstrukce, izolace, římsy a záchytný systém (zábradelní a mostní svodidla, zábradlí)

Ústí n. Labem – Střekov most

Objednatel: STRABAG Rail a.s.

Termín realizace: 06/2019 – 11/2020

Popis: Jednalo se o opravu trvalého mostu převádějícího železniční trať přes místní komunikaci v ul. Střekovské nábřeží, řeku Labe, silnici I/30, železniční trať Lovosice – Děčín a místní komunikaci v ul. Na Větruši. V rámci oprav byly provedeny zemní práce, ubourání stávajících říms a kabelových žlabů, vybourání stávajících odvodňovačů a svislých svodů, očištění všech pohledových ploch a horní plochy spádového betonu tlakovou vodou, oprava povrchů podpěr a nosné konstrukce a povrchu spádového betonu, sanace betonových povrchů nosných konstrukcí a podpěr, zhotovení nových železobetonových říms, opěrných zdí z gabionů a vodotěsné izolace, osazení nových odvodňovačů včetně svislých svodů, frézování povrchu spádového betonu, montáž zábradlí a protidotykových zábran, překrytí zrcadla mostů na střekovské straně kompozitními podlahovými rošty.

II/272 Lysá nad Labem – most ev. č. 272-006

Objednatel: Společnost Metrostav + Porr + CHT Pardubice, II/272 Lysá nad Labem

Termín realizace: 05/2018 – 09/2019

Popis: Provedení veškerých monolitických konstrukcí – podkladní betony, úložné prahy opěr, závěrné zídky, základy pilířů, dříky pilířů, stativa pilířů, příčle pilířů, podložiskové bložky, příníky nosné konstrukce, spřahující desky, zabetonování MZ, římsy, přechodové desky), zhotovení nátěrů, montáž ložisek na betonových nosných konstrukcích, podlití ložisek, provedení dilatačních a pracovních spár včetně těsnění, provedení odvodnění mostu.

D5 most v km 073 – výměna čtyř MZ

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 03/2018 – 08/2019

Popis: V rámci oprav obou mostů byly vyměněny 4 stávající dilatační závěry za nové, typu Maurer XL 300 s protihlukovou úpravou a třemi těsnícími profily, dvěma vnitřníma lamelama a podpůrnými mechanizmy. Práce byly prováděny za vyloučeného provozu na právě opravovaném mostě. Provoz byl převeden v obou případech převeden obousměrně na sousední most.

Sojovice – rekonstrukce mostu

Objednatel: T.A.Q. s.r.o.

Termín realizace: 09/2017 – 10/2018

Popis: V rámci tohoto projektu byl postaven silniční most o 3 polích, který převádí komunikaci II. třídy přes řeku Jizeru. Nosná konstrukce je tvořena čtveřicí ocelových trámových nosníků příčně spojených nadpodporovými příčníky a mezipodporovými ztužidly. Ocelové nosníky jsou spřaženy s železobetonovou deskou. Opěry jsou masivní železobetonové, založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Konstrukce je uložena na hrncových a kalotových ložiskách.

Délka mostu je 96 m a šířka 9,5 m.

Negrelliho viadukt – rekonstrukce

Objednatel: STRABAG Rail a.s.

Termín realizace: 07/2017 – 11/2020

Popis: Důvodem rekonstrukce byl havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku a zastaralost trakčního vedení včetně sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Negrelliho viadukt má charakter liniové železniční stavby. Viadukt je tvořen z celkem 15 mostních objektů. Protože je most kulturní památkou, jeho rekonstrukce probíhala pod přísným dohledem památkářů. Při rekonstrukci nejprve probíhali bourací práce, při nichž byly obnaženy stávající klenby. Následně byla na rub kleneb dána pojistná izolace, překrytá propustným zásypem z mezerovitého betonu, na kterém je samostatná deska mostovky s římsami a NAIP izolací žlabu kolejového lože.

D1 MODERNIZACE – ÚSEK 06, EXIT 49 PSÁŘE – EXIT 56 SOUTICE – most a nadjezd

Objednatel: SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Termín realizace: 03/2016 – 10/2016

Popis: Účelem mostu je převedení silnice II/125 přes dálnici D1. Návrh nového mostu je řešen jako kompletní náhrada nosné konstrukce i spodní stavby na požadovanou novou šířku dálnice. Uspořádání mostu po přestavbě umožňuje provést pod mostem dálnici v kategorii D28 včetně odbočovacích pruhů. Jedná se o mostní objekt o 2 polích s horní mostovkou, nosná konstrukce je z podélných tyčových prefabrikátů spřažených s monolitickou deskou mostovky.

Havarijní podepření mostu D1-035 na dálnici D1

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 04/2015 – 06/2017

Popis: Projekt řeší provizorní podepření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. Jedná se o předpjatý most, soustava 3 prostých polí, s rozpětími 3x 29m z typových prefabrikovaných předpjatých nosníků I-67 T. Most je směrově v přímé a výškově v údolnicovém oblouku. Podepření je navrženo tak, že umožňuje zahájit kdykoli celkovou rekonstrukci mostu. Tím, že byl most podepřen, umožňoval provedení dopravních opatření pro realizaci stavby Modernizace D1 – úsek 3. Bylo použito podpěrných věží Peri VST.

Výměna dilatačních závěrů na mostě D8-039 vpravo

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Termín realizace: 04/2015 – 05/2015

Popis: V rámci oprav byly vyměněny 4 stávající dilatační závěry na pravém mostě za nové typu Maurer DS 400. Na předpolí ústecké opěry byl vyměněn živičný kryt vozovky o délce cca 150 m, lokálně byly opraveny odvodňovací prvky dálnice. Práce byly prováděny za úplné uzavírky pravého mostu.