INŽENÝRSKÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY

Provádíme hlavně monolitické opěrné zdi, všech druhů a tvarů včetně zámečnických prvků. V rámci vodohospodářských staveb zhotovujeme převážně monolitické konstrukce nádrží vodojemů a čistíren odpadních vod z vodostavebních betonů za použití těsnících plechů a gum do pracovních a dilatačních spár. Dále provádíme vlnolamy, konstrukce jezů, rybích přechodů a další.

Provozujeme výkonnou čerpací techniku včetně odborného servisu.

Zajišťujeme protipovodňová opatření.

Vybrané realizace:

INŽENÝRSKÉ 

VODOHOSPODÁŘSKÉ

STAVBY

Provádíme hlavně monolitické opěrné zdi, všech druhů a tvarů včetně zámečnických prvků. V rámci vodohospodářských staveb zhotovujeme převážně monolitické konstrukce nádrží vodojemů a čistíren odpadních vod z vodostavebních betonů za použití těsnících plechů a gum do pracovních a dilatačních spár. Dále provádíme vlnolamy, konstrukce jezů, rybích přechodů a další.

Provozujeme výkonnou čerpací techniku včetně odborného servisu.

Zajišťujeme protipovodňová opatření.

Vybrané realizace:

Zahořany opěrná zeď

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Termín realizace: 08/2021 – 12/2021

Popis: Stavba představovala vybudování nové opěrné zdi, zárubní zdi a řešení systému odvodnění v dotčeném úseku komunikace délky cca 450 m. Monolitická železobetonová opěrná zeď má délku 360 m. Oprava byla prováděna mimo obec za plné uzavírky komunikace po celou dobu výstavby. Cílem stavby byla oprava komunikace s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu a zkvalitnění technického stavu stávající silnice III/1042 v úseku opravy.

MVE Plavy

Objednatel: Akcent Bohemia, a.s.

Termín realizace: 09/2019 – 05/2020

Popis: Objekt malé vodní elektrárny sestává ze tří samostatných dilatačních celků: přívodního kanálu, vlastního objektu MVE a odvodního kanálu s obtokem. Vlastní objekt MVE má půdorysné rozměry cca 8,1 × 17,7 m, hloubka podzemní části je cca 11,5 m a výška atiky je cca 5,7 m nad úrovní podlahy přízemí. V objektu jsou umístěny dvě turbíny. Na této stavbě jsme prováděli veškeré monolitické konstrukce bílé vany.

MVE Přepeře II. a Rybí přechod

Objednatel: Relby, s.r.o.

Termín realizace: 04/2018 – 02/2019

Popis: Projekt řeší stavbu nové malé vodní elektrárny Přepeře II, včetně rybího přechodu spolu s doplněním jezu o štěrkovou propust včetně nových hrubých česlí s lávkou. Malá vodní elektrárna je tvořena vtokovým objektem, strojovnou a odpadním korytem. Konstrukce jsou z monolitického železobetonu.

VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik

Termín realizace: 07/2018 – 09/2019

Popis: Oprava a rekonstrukce jezu na Jizeře v Sojovicích, spočívající v sanaci betonových konstrukcí levobřežní a pravobřežní zdi. Vybourání stávajícího levobřežního pilíře a vybetonování nového, který je vč. kotvení založen na skalním podloží. Dále oprava veškerých ploch stávajících dlažeb, schodišť a svahů. Součástí akce byla i oprava zábradlí, jezové lávky a žebříků. Dále zvýšení stability jezu a vývaru zatěsněním podloží tryskovou injektáží. V rámci zatěsnění podloží byl zatěsněn i jezový práh. Mezi konstrukcí vývaru a výmolem v podjezí byl proveden těžký kamenný zához prolitý betonem.

MVE Veletov – modernizace a rekonstrukce

Objednatel: Metrostav a.s.

Termín realizace: 06/2018 – 03/2019

Popis: Dle záměru Povodí Labe byla provedena modernizace a rekonstrukce malé vodní elektrárny v profilu jezu a zdymadla Veletov.  V rámci tohoto projektu byla provedena demolice stávající stavební části budovy MVE, včetně demontáže technologické části. Následně byla nově postavena budova MVE včetně úpravy vtokového objektu, odpadu a dna Labe za savkami.