VD Sojovice, oprava a rekonstrukce jezu

Objednatel: Povodí Labe, státní podnik

Termín realizace: 07/2018 – 09/2019

Popis: Oprava a rekonstrukce jezu na Jizeře v Sojovicích, spočívající v sanaci betonových konstrukcí levobřežní a pravobřežní zdi. Vybourání stávajícího levobřežního pilíře a vybetonování nového, který je vč. kotvení založen na skalním podloží. Dále oprava veškerých ploch stávajících dlažeb, schodišť a svahů. Součástí akce byla i oprava zábradlí, jezové lávky a žebříků. Dále zvýšení stability jezu a vývaru zatěsněním podloží tryskovou injektáží. V rámci zatěsnění podloží byl zatěsněn i jezový práh. Mezi konstrukcí vývaru a výmolem v podjezí byl proveden těžký kamenný zához prolitý betonem.